Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een logopedist of
haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


    1    De door logopedisten gedeclareerde bedragen  voor honoraria, kosten,
    vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit 1. de consultatie c.q. behandeling of
    verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de
    op de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar.

    2    Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtstbijzijnde
    veelvoud van 5 eurocent.


    3    Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren
    is/zijn afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een
    behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag
    uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening
    worden gebracht. Hiervoor kan een tarief voor niet nagekomen afspraken worden
    gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de patiënt/ cliënt zelf.


    4    Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt,
    moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen,
    zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij
    gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt
    aangemerkt. Indien het bezwaar slechts een deel van de factuur betreft, gelden
    met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en volgende
    van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de
    hierna genoemde termijnen.


    5    Indien de patiënt, cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag
    niet binnen 30 dagen na declaratiedatum  heeft voldaan, is de patiënt of cliënt
    in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling,
    invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld
    die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet
    belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan
    (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder
    invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies,
    advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.


    6    De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde
    verantwoordelijk voor de betaling binnen 30  dagen. Dat geldt ook indien de
    patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks
    door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.


    7    Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro
    incasso dan wel een getekende acceptgiroof betalingsopdracht is afgegeven aan
    de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag van
    facturering gebruik gemaakt.


    8    Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist
    gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot  vordering van de rente over de
    verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettelijke
    vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.


    9    Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of
    buitengerechtelijke (incasso)kosten  worden vastgesteld op tenminste 15% van de
    gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 25,-
    (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde BTW.


    10     Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid
     van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de
     logopedist beslissend.


    11     Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen
     overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden
     gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin de
     betreffende logopedist praktijk houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot
     een bevoegdheid behoort van de sector kanton, is de betreffende logopedist ook
     gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.

 
Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn van de NVLF

0180 - 434 184
info@logopediedepraatstoel.nl
Jan Luykenstraat 8k